//
Milkxhake / 劉乃瑋 NaiWei Liu
milkxhakes@gmail.com
+1(917) 833 9186
NYC, USA
milkxhakes@gmail.com
My Linkedin

Download My Resume

please feel free to contact me:)